Gratis dagpas

Algemene voorwaarden

Bekijk onderstaand onze algemene voorwaarden. In deze voorwaarden bekijkt u de voorwaardes van sporter en sportschool. Heeft u vragen over één van onze condities dan helpen wij u graag verder.

1. Entreegeld en contributie
Voor aanvang van de abonnementsperiode, dient de contributie en eenmalig entreegeld, te zijn voldaan. Elk lid betaald lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. De betaling van het lidmaatschapsgeld geschiedt volgens de overeenkomst die gesloten is tussen de sportfabriek en het lid. Bij niet tijdige betaling is het lid, bij schriftelijke aanmaning in gebreke gesteld, in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens zal bij de tweede schriftelijke aanmaning de toegang tot de sportfabriek worden ontzegd. Zodra de achterstand betaald is kunt u weer gebruik maken van de faciliteiten. Indien de sportfabriek een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft komen alle binnen en buiten gerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. Leden verplichten zich melding te maken van verandering van omstandigheden, wanneer niet meer voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden van een bepaald abonnement.

 

2. Lidmaatschap
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar in overleg.

 

3. Duur van het contract, automatische verlening en indexering
Abonnementen worden afgesloten voor onbepaalde tijd of voor een vaste periode van 12 maanden. Abonnementen afgesloten voor een periode van 12 maanden, worden automatisch verlengd met een looptijd van 1 maand, tegen de dan geldende tarieven. Het contract wordt niet automatisch verlengd, indien het lid doormiddel van een persoonlijke schriftelijke uitschrijving uiterlijk 1 maand voor afloop van het abonnement, mededeelt zijn of haar abonnement niet te willen verlengen. Voor aanvang van de abonnementsperiode, dient de contributie en eenmalig entreegeld, te zijn voldaan. Voor abonnementen afgesloten voor onbepaalde tijd, geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging gaat in op de eerste van de volgende maand. Afmelden moet gebeuren middels een mutatieformulier aan de balie van de sportfabriek, Bedrijfsweg 17, 7671 EG, te Vriezenveen. U ontvangt dan een bevestiging van uitschrijving. Let op: opzeggingen kunnen op geen enkele wijze schriftelijk, per telefoon of per mail opgezegd worden.

 

4. Beëindiging van het lidmaatschap
De directie van de sportfabriek, behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen het lidmaatschap, ongeacht welk lidmaatschap, door opzegging te beëindigen indien de reglementen en voorwaarden herhaaldelijk worden geschonden.

 

5. Tussentijdse wijzigingen abonnement.
Een abonnement afgesloten voor onbepaalde tijd, kan altijd worden omgezet in een abonnement voor 12 maanden, met dien verstande dat vanaf de datum van de verandering, het nieuwe abonnement ingaat. Een abonnement met een vaste looptijd van 12 maanden, kan niet worden omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

 

6. Bewijs van lidmaatschap
Elk lid is verplicht tegen betaling een bewijs van lidmaatschap (ledenpas) aan te schaffen, met daarop het lidmaatschapsnummer. Bij elk bezoek dient het pasje te worden getoond. Indien een ledenpas is verloren of zoekgeraakt, dient er een vervangende ledenpas tegen vergoeding te worden aangevraagd. Het is niet toegestaan dat enig ander persoon gebruik maakt van de ledenpas. Alleen met toestemming van de directie zal iemand die niet in het bezit is van een geldige ledenpas de fitness mogen betreden.

 

7. Introducé(e)s
Leden van de sportfabriek kunnen een introducé meenemen. Iedere introducé dient zich te melden aan de receptie. Dezelfde persoon mag maximaal 1x per 6 maanden geïntroduceerd worden. Introducé(e)s hebben dezelfde rechten en plichten als het lid dat hen vergezeld. Het is de verantwoordelijkheid van het lid dat de introducé(e)s zich conformeert een de voorwaarden en reglementen.

 

8. Kinderen
Kinderen onder de 13 jaar, dienen ten alle tijden te worden vergezeld door een volwassenen. Ouders mogen de sportfabriek niet verlaten tijdens het verblijf van hun kind(eren). Ouders van kinderen die gebruik maken van de kinderopvang, dienen de dienstdoende toezichthouder(s), noodzakelijke medische of anderzijds belangrijke gegevens over hun kind(eren) te verstrekken.

 

9. Gedrag van leden
Leden en introducé(e)s zullen geen misbruik maken van de apparatuur en de faciliteiten welke de sportfabriek hen biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen van de sportfabriek, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoedt door het desbetreffende lid. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot een beëindiging van het lidmaatschap. Leden of introducé(e)s worden niet toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten van de sportfabriek, indien zij onder invloed zijn van  alcohol, drugs of geestverruimende middelen. De sportfabriek hanteert een actief niet-roken en drinken (alcoholische dranken) beleid. Er geldt dan ook een rookverbod in de sportfabriek.

 

10. Aansprakelijkheid
Leden en of introducé(e)s maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van de sportfabriek. De sportfabriek sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of een van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid / introducé(e)s tijdens het verblijf bijde sportfabriek, waarbij al dan niet gebruik gemaakt wordt van de aanwezige faciliteiten. Leden en introducé(e)s worden vooraf aangeraden een medische keuring te laten doen. Zwangere vrouwen en zij die lijden aan suikerziekte, hoge bloeddruk, of welke andere medische aandoening dan  ook, dienen vooraf met hun huisarts te overleggen van welke faciliteiten er geen gebruik mag worden gemaakt. Ieder lid vrijwaart de sportfabriek voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid bij de sportfabriek te gevolge van handelen of nalaten van het lid.

 

11. Overige zaken
De leden en introducé(e)s geven de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen individuen of introducé(e)s te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. De directie behoedt zich het recht voor de openingstijden aan te passen, t.b.v. schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden vooraf hiervan op de hoogte te brengen. De directie is gerechtigd, indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, de onderhevige voorwaarden en reglementen te wijzigen en / of aan te vullen. Alle leden van de sportfabriek ontvangen een exemplaar van de reglementen en voorwaarden. Leden die gebruik maken van de faciliteiten van de sportfabriek worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met het reglement en de geldende voorwaarden.

In dit reglement wordt gesproken over lidmaatschap, sportfabriekleden, abonnementen e.d. deze woorden worden slechts gebruikt als synoniem voor gebruikersrecht, medegebruikers e.d. Dit reglement bevat dus geen statuten, huisreglement van een sportvereniging  en mag dan ook niet als zodanig worden beschouwd.